Đóng

5 / 12 2016

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỰC PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Đến thời điểm này, nhiều quy định về điều kiện kinh doanh trong các Thông tư của cấp Bộ đều hết hiệu và được thay bởi các Nghị định về điều kiện kinh doanh của chính phủ. Một trong số đó là Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng vừa được chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ 01/07/2016.

Nghị định này quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

1. Điều kiện chung với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Điều kiện chung với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

3. Điều kiện chung với cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

4. Điều kiện chung với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền.

Đối tượng áp dụng Nghị định: đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam;  tổ chức, cá nhân  nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Nghị định  67/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Nguồn: http://vfa.gov.vn

Tin chuyên ngành, tổng hợp Related